New York
(schilderijen en plexi)
Titel: Meiden in NY, 70:90